Redigera markeringar snabbt med verktygsfältet för egenskaper | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Verktygsfältet för egenskaper

Verktygsfältet för egenskaper gör det enkelt att redigera och anpassa dina markeringar. Verktygsfältet är dynamiskt, och visar en anpassad uppsättning egenskaper baserat på den valda markeringstypen. Att använda verktygsfältet för egenskaper förenklar dina arbetsflöden genom att dina vanligaste markeringsegenskaper förblir synliga.

dynamiskt verktygsfält för egenskaper revu 20

Allmänna funktioner

 • När du väljer en viss markering visas ett urval av de mest användbara egenskaperna för den markeringen i verktygsfältet för egenskaper.
 • Om en aktiv PDF-fil inte har några valda markeringar visas grundläggande information om dokumentet i verktygsfältet för egenskaper, till exempel dess namn och antalet sidor. Du kan också lägga till nya sidor i ditt dokument, eller tilldela egenskaper som titel, författare och ämne, via ikonen Visa dokumentegenskaper .

 • Om inga flikar är aktiva är verktygsfältet för egenskaper tomt.

Få ut mesta möjliga av verktygsfältet för egenskaper

Följande exempel visar några olika sätt att dra full nytta av verktygsfältet för egenskaper.

Flera markeringar

När du väljer flera markeringar expanderas verktygsfältet för egenskaper till att omfatta egenskaperna för varje vald markeringstyp. Om du ändrar en egenskap som finns för flera av de valda markeringstyperna ändras den egenskapen för samtliga. Det är praktiskt när du har flera markeringar i samma kategori eller med samma ägare och vill tillämpa ändringar på samtliga.

Följande exempel visar hur du kan redigera en molnmarkering (C) och en bildtextmarkering (Q) samtidigt med hjälp av verktygsfältet för egenskaper. Fyllning, opacitet och ämne för dessa markeringar ska ändras så att det framgår att de har med elektricitet att göra.

 1. Håll Skift nedtryckt och välj önskade markeringar. Du kan också välja flera markeringar i markeringslistan genom att hålla Skift nedtryckt och välja önskade rader. När markeringarna har valts expanderas verktygsfältet för egenskaper så att det visar egenskaperna för de aktuella markeringarna.
 2. Välj Fyllning i verktygsfältet för egenskaper och välj önskad färg.
 3. Välj pilarna för Fyllningsopacitet för att öka eller minska markeringarnas opacitet. En opacitet på omkring 30 %–40 % ger en bra balans mellan bildtextens synlighet och dess läsbarhet.
 4. Välj Kommentarer längst till vänster i verktygsfältet för egenskaper för att öppna rullgardinsmenyn.
 5. Under Ämne anger du Elektricitet.

Mätsummor

Du hittar alternativet Mätsummor i verktygsfältet för egenskaper. Summorna visas automatiskt när du väljer en markering av typen areamått. Du kan enkelt justera egenskaper som måttenhet och mätvärden direkt i verktygsfältet för egenskaper. Du kan till och med ta loss Mätsummor från verktygsfältet för egenskaper och skapa en ny panel för bättre synlighet.

Du kanske till exempel har lagt till mått i din ritning med Dynamisk fyllning, och vill veta den sammanlagda arean för fyra kontorsutrymmen där det ska läggas golv. I det här exemplet vill du också byta måttenhet.

 1. Håll Skift nedtryckt och välj önskade markeringar. Du kan också välja flera markeringar i markeringslistan genom att hålla Skift nedtryckt och välja önskade rader. När markeringarna har valts expanderas verktygsfältet för egenskaper så att det visar egenskaperna för de aktuella markeringarna.
 2. Totalsummorna för de valda markeringarna visas automatiskt. Välj Summor för att öppna egenskapen och se alla dina mätvärden. Om du väljer Ta loss skapas en panel som du kan dra till önskad plats på skärmen.
 3. I verktygsfältet för egenskaper väljer du Enheter och sedan Areamått för att visa måttenheterna.

 4. Välj önskade måttenheter. Under Mätsummor visas areamått för de måttenheter som du har valt.
  Om du ändrar måttenheterna via verktygsfältet för egenskaper ändras de endast för de valda markeringarna. Alla andra areamarkeringar förblir oförändrade. Du kan ändra tillbaka enheterna när som helst genom att välja markeringarna igen och välja önskad måttenhet.

Tack vare det dynamiska verktygsfältet för egenskaper behöver du nu inte längre söka efter dina markeringars egenskaper. Allt du behöver för att börja redigera dina markeringar är synligt. Läs mer om markeringar och deras egenskaper för att fortsätta att få ut så mycket som möjligt av verktygsfältet för egenskaper.

 
 

Instruktioner

Gränssnitt och navigering

Tack vare det dynamiska verktygsfältet för egenskaper behöver du nu inte längre söka efter dina markeringars egenskaper. Allt du behöver för att börja redigera dina markeringar är direkt synligt. Läs mer om markeringar och deras egenskaper för att fortsätta att få ut så mycket som möjligt av verktygsfältet för egenskaper.

Related Articles