Göra beräkningar med formulärfält i Revu eXtreme

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

I Revu eXtreme kan du använda Formulärfält för att automatiskt beräkna värden som anges i ett PDF-formulär, ungefär som i Microsoft® Excel®. Du kan beräkna allt från löner till priser för byggmaterial.

För att komma igång måste du skapa minst tre textrutor. Ett valfritt antal textrutor kan innehålla värden som ska beräknas, medan minst en ruta visar resultatet av beräkningen.

Skapa och ange värden i textrutor

 1. Öppna panelen Formulär : Fönster > Paneler > Formulär (Alt+Q)
 2. Gå till Verktyg > Återanvänd .
  Med den här funktionen kan du placera ut samma markering så många gånger du behöver. Om funktionen är aktiv markeras texten med blått. Klicka på den igen för att inaktivera den.
 3. När du har klickat på alternativet Textruta bör markören omvandlas till ett hårkors över arbetsytan. Klicka och dra för att ange storleken på textrutan.
 4. Fortsätt att skapa textrutor tills du har minst tre.
 5. När du har placerat ut textrutorna trycker du på Esc två gånger. Kontrollpunkterna försvinner.
 6. Klicka på textrutorna för att ange numeriska värden. Lämna minst en ruta tom – i den visas resultatet.
Så länge texten och siffrorna grupperas tillsammans ignorerar Revu texten och beräknar enbart de numeriska värdena. Det innebär att strängar som ”Text123” eller ”123Text” fungerar bra, medan strängar som ”1T2e3xt” eller ”123Text123” leder till oväntade resultat.

Ändra värdenas kategorier

 1. Välj en textruta från panelen Formulär .
 2. Öppna panelen Egenskaper (Alt+P).
 3. Öppna avsnittet Format.
 4. Klicka på listrutan Kategori: och välj lämpligt värde. Se Revu Hjälp för mer information.

Ställa in resultatrutan

 1. Öppna panelen Formulär (Alt+Q). Låt panelen vara öppen.
 2. Som standard får textrutor namnet ”TextX”. X motsvarar en siffra som tilldelas enligt den ordning som textrutorna lades till i. Om du vill kan du dubbelklicka på posterna här för att byta namn på dem. Tänk på att textrutor med samma namn får synkroniserade ändringar, dvs. att en ändring som görs i den ena också görs i den andra.
 3. Klicka på den textruta i panelen Formulär för vilken du vill visa resultatet av beräkningen.
 4. Öppna panelen Egenskaper (Alt+P) för den här textrutan.
 5. Rulla längst ner i panelen Egenskaper och öppna avsnittet Beräkna (om det har minimerats).
 6. Välj en Beräkningsegenskap från listrutemenyn baserat på vilken typ av beräkning du vill utföra:
  • Värdet beräknas inte – standardalternativet. Inga beräkningsresultat visas i textfältet. I de flesta fall ska samtliga textrutor utom resultatrutan ställas in med den här egenskapen.
  • Beräkningsfält – Visar antingen en summa, en produkt, ett genomsnittsvärde, ett minimivärde eller ett maxvärde för specifika värden i den valda textrutan. För att ange vilka värden som ska beräknas klickar du på knappen Välj och väljer sedan den ruta som du vill beräkna med från nästa dialogruta.
  • Förenklad fältnotation – visar resultatet av en kombination av addition (+), subtraktion (), multiplikation (*) och division (/). Parenteser () kan användas i praktiskt taget alla kombinationer. Klicka på Redigera för att ange din ekvation.

   Revu kan beräkna ganska komplexa kombinationer av parenteser, som följande: ( ( (Text1+1+1)+2 ) * (Text2+4) )/5

   Du kan ange både siffror och namn på textfält i din beräkning. Om namnet på ett textfält anges hämtar Revu det värde som angivits i textrutan och använder det i beräkningen.

   Se till att du kopierar namnen från panelen Formulär (Alt+Q) när du anger namnen på textrutorna.
  • Anpassat beräkningsfält – klicka på knappen Redigera för att öppna fönstret JavaScript-redigerare. Ange ditt anpassade JavaScript i fältet.

   Klicka på Globala skript för att välja eller redigera ett globalt skript som du redan har skapat, eller för att skapa ett nytt.

  Du hittar fler exempel på dessa beräkningar i Hjälp för formulär.

När du väljer ett beräkningsalternativ bör resultatet visas i resultatfältet för beräkningen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

PDF-formulär

När du har anpassat Revu bör du säkerhetskopiera dina inställningar, om du skulle få datorproblem eller behöva migrera till en ny dator. Läs vidare för att lära dig hur du gör.

Related Articles